Savo Perex Svěží vůně 1,2L

59,90 Kč 49,50 Kč bez DPH
Na objednávku
Savo Perex Svěží vůně prostředek na bělení prádla 1,2L

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pro bělení vašeho prádla, záclony, košile, ručníky a prostěradla. Účinně odstraní skvrny již ve fázi předpírky.
Nepřekonatelné je při bělení polyesterových a bavlněných záclon.

Pozor: Savo Perex nepoužívejte na vlnu, hedvábí, polyamidová vlákna a takto označené tkaniny: (viz. obal)

Složení
Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), aniontové povrchově aktivní látky, parfum.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
Obsah nebezpečných látek: Chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95% hydroxid sodný.

Signální slovo: Nebezpečí
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):
P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P353 - Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P361 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
P391 - Uniklý produkt seberte.

Skladovací podmínky
Skladujte v souladu s místními předpisy. Skladujte v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých,
chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Kapitola 10) a jídla a pití.
Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitřní vrstvou. Skladujte uzamčené.
Neuchovávejte společně s kyselinami. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte kontejner uzavřený a utěsněný.
Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.
Neskladujte v neoznačených kontejnerech.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: